Szacowanie wartosci zamówienia

Prośba o dokonanie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Artykuł był wyświetlony 8566 razy