Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik Działu Zbiorów Sztuki Nowoczesnej

Nazwa instytucji/miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Zbiorów Sztuki Nowoczesnej
Przewidywana nazwa stanowiska: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi muzealników
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Termin składania aplikacji: 31.08.2020
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: październik 2020
Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony (24 miesiące)

 
Wymagania:
·         wykształcenie wyższe kierunkowe (realizacja obrazu filmowego, nowe media, informatyka lub ukończenie odpowiednich kursów dodatkowych);
·         obsługa komputera i urządzeń biurowych;
·         bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office;
·         znajomość i umiejętność wykonywania postprodukcji, konwertowania i opracowywania cyfrowych materiałów audiowizualnych i dzieł sztuki cyfrowych;
·         umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;
·         etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
·         kreatywność, samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole;
·         bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, rzetelność i obowiązkowość;
·         lojalność i odpowiedzialność;
·         umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.
 
Dodatkowym atutem będą:

Znajomość sztuki audiowizualnej i cyfrowej XX i XXI wieku;
Doświadczenie w pracy związanej z digitalizacją materiałów audiowizualnych oraz opracowywaniem, konwertowaniem i archiwizacją plików cyfrowych materiałów audiowizualnych;
Doświadczenie w pracy z systemami multimedialnymi;
Doświadczenie w pracy z systemami do inwentaryzacji zbiorów dzieł sztuki lub/i filmowych.
 
Oferujemy:

·       Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
·       Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;
 
Obowiązki:

·         opracowywanie, uzupełnianie, weryfikowanie, sprawdzanie, tworzenie i archiwizowanie metadanych dzieł sztuki z kolekcji;
·         współpraca merytoryczna przy zakupie sprzętu potrzebnego do archiwizacji dzieł audiowizualnych;
·         organizacja i opieka nad całym procesem digitalizacji zewnętrznej (zlecanie, nadzór i opieka merytoryczna nad umowami i realizacją usług zewnętrznych);
·         sprawdzenie, opracowanie, opisywanie plików cyfrowych i metadanych materiałów audiowizualnych i cyfrowych;
·         konwertowanie, archiwizacja i przygotowanie do publikacji w wewnętrznej sieci plików cyfrowych materiałów audiowizualnych i cyfrowych;
·         praca z systemem do inwentaryzacji zbiorów;
·         sprawdzanie możliwości udostępniania dzieł audiowizualnych i cyfrowych w sieci zewnętrznej i wewnętrznej pod kątem ich stanu prawno-autorskiego;
·         zbieranie i kompletowanie materiałów dokumentacyjnych dotyczących dzieł, które umożliwiałyby opracowanie dzieł sztuki audiowizualnej i cyfrowej z kolekcji i ich prawidłową digitalizację;
·         współpraca przy opracowywaniu ogólnego programu digitalizacji, archiwizacji i przechowywania materiałów audiowizualnych i cyfrowych w kolekcji;
·         współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji sprawozdawczej;
·         współpraca z innymi działami muzeum w ramach wykonywanych w zadań;
·         dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi w Muzeum Sztuki;
·         zastępowanie pracowników działu w czasie ich nieobecności;
·         wykonywanie innych poleceń i zadań zleconych przez Kierownika Działu, a związanych z realizowaną działalnością Działu.
 
Sposób aplikacji: tylko droga elektroniczna.

Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej.
 
1. Wymagane dokumenty:

a)     List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
b)     Portfolio /Życiorys (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).

3. Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl
 
Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach: 
I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.
Rekrutacja na stanowisko „Bibliotekarz” jest prowadzona w wyniku realizacji projektu: pn. „„Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43.” współfinansowanego ze środków w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIS)
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: kadry@msl.org.pl
6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

Artykuł był wyświetlony 2213 razy