Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko pracownik Działu Zbiorów Sztuki Nowoczesnej

Dotyczy: pracownik ds. digitalizacji-opracowanie merytoryczne zasobów, uzupełnianie metadanych oraz not o obiektach i artystach, archiwizacja zasobu

Nazwa firmy/ instytucji/miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Zbiorów Sztuki NowoczesnejPrzewidywana nazwa

stanowiska: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi muzealników

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: niezwłocznie

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa na czas realizacji projektu tj. do dnia 31.07.2023

Stanowisko powstało w celu realizacji zadań w ramach projektu pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Wymagania:

·           wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: historia sztuki, kulturoznawstwo, sztuka);

·           wiedza z zakresu sztuki XX i XXI wieku;

·           swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie, w tym znajomość słownictwa specjalistycznego (historia sztuki);

·           umiejętność sprawnego pisania i redagowania dokumentów w języku polskim i angielskim;

·           umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;

·           obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość programów z pakietu Microsoft Office;

·           etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

·           kreatywność, samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole;

·           bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, rzetelność i obowiązkowość;

·           lojalność i odpowiedzialność;

·           umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

Dodatkowym atutem będą:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w pisaniu tekstów o sztuce oraz opisów dzieł sztuki;
 • Doświadczenie w redakcji naukowej tekstów o sztuce oraz opisów dzieł sztuki;
 • Doświadczenie w pracy z systemami do inwentaryzacji zbiorów.

Oferujemy:

·         Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;

·         Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;

Obowiązki:

·           opracowywanie, uzupełnianie, weryfikowanie, sprawdzanie, tworzenie i archiwizowanie metadanych dzieł sztuki z kolekcji;

·           przygotowywanie opisów kuratorskich dzieł sztuki oraz biogramów artystów z kolekcji;

·           zlecanie tłumaczenia i proofreadingu opisów kuratorskich dzieł sztuki oraz biogramów artystów z kolekcji i współpraca z tłumaczem;

·           redakcja naukowa tłumaczenia (język angielski) opisów kuratorskich dzieł sztuki oraz biogramów artystów z kolekcji;

·           katalogowanie i naukowe opracowywanie muzealiów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

·           praca z systemem do inwentaryzacji zbiorów;

·           współpraca przy tworzeniu, ujednolicaniu i sprawdzaniu słowników kontrolowanych opisujących dzieła sztuki w systemie do inwentaryzacji zbiorów;

·           sprawdzanie możliwości udostępniania dzieł audiowizualnych i cyfrowych w sieci zewnętrznej i wewnętrznej pod kątem ich stanu prawno-autorskiego;

·           zbieranie i kompletowanie materiałów dokumentacyjnych dotyczących artystów i dzieł, które umożliwiałyby opracowanie dzieł sztuki z kolekcji;

·           przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Działu Komunikacji i Edukacji;

·           współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji sprawozdawczej;

·           współpraca z innymi działami muzeum w ramach wykonywanych w zadań;

·           dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi  w Muzeum Sztuki

·           zastępowanie pracowników działu w czasie ich nieobecności;

·           wykonywanie innych poleceń i zadań zleconych przez Kierownika Działu, a związanych z realizowaną działalnością Działu.

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a)          list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu
w języku polskim);

b)         życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu
w języku polskim);

2. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie informowania o wynikach naboru.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 6. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
 7. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.
 8. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Muzeum Sztuki w Łodzi

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum.

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-  Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź

-  e-mail:  iodo@msl.org.pl

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum Sztuki w Łodzi zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną zniszczone.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji

Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Artykuł był wyświetlony 298 razy
Utworzył: Kinga Świtoniak
Data: 03.03.2023, 14:03
Opublikował: Kinga Świtoniak
Data: 03.03.2023, 14:03