Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik Działu Edukacji

Informacje ogólne
Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Księgowości
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wynagrodzenie miesięczne brutto: 4200- 4600 PLN kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki;

Do kwoty wynagrodzenia zasadniczego dochodzą dodatki, tj. dodatek stażowy zgodnie z wysługą lat, oraz dodatki specjalne zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji.

Termin składania aplikacji: do odwołania

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie

Wymagania obowiązkowe:

1.     Wykształcenie wyższe humanistyczne;

2.     Wykształcenie pedagogiczne lub doświadczenie zawodowe w zakresie edukacji i/lub pedagogiki;

3.     Umiejętność samodzielnego tworzenia konspektów, scenariuszy, projektów, programów działań edukacyjnych uwzględniających różnorodne cele, metody i potrzeby odbiorców;

4.     Wiedza i doświadczenie w realizacji projektów oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi.

5.     Umiejętność pracy w zespole;

6.     Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

7.     Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

8.     Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;

9.     Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

Oferujemy:

1.     Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony w perspektywie umowa na czas nieokreślony;

2.     Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);

Obowiązki:

I. Zadania merytoryczne

1. Realizacja strategii edukacyjnej mającej na celu:

- pomoc różnorodnym grupom odbiorców zrozumieć zagadnienia związane ze sztuką nowoczesną;

- podnoszenie kompetencji kulturalnych odbiorców, rozwijanie ich zainteresowań, zdolności artystycznych i kreatywności;

- przygotowanie do krytycznego odbioru kultury, w szczególności sztuki nowoczesnej i nowych mediów;

- upowszechnianie dziedzictwa kulturowego jako istotnego czynnika integrującego społeczność;

- kształtowanie świadomych odbiorców kultury, rozwój jednostek i ogółu społeczeństwa;

- aktywny udział społeczności w działalności instytucji oraz życiu kulturalnym;

- popularyzację realizowanych przez instytucję wystaw stałych i czasowych;

- promowanie realizowanych działań edukacyjnych;

 1. Tworzenie i realizacja projektów edukacyjnych charakteryzujących się koncepcyjnością i innowatorskim podejściem do edukacji muzealnej.
 2. Współpraca z instytucjami, autorami, naukowcami, mediami i innymi partnerami zewnętrznymi, w zakresie realizacji strategii edukacyjnej instytucji.
 3. Aktywny współudział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność edukacyjną instytucji.
 4. Prowadzenie ewaluacji realizowanej działalności edukacyjnej oraz potrzeb odbiorców.

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b)       życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

3. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie informowania o wynikach naboru po odwołaniu lub zakończeniu procedury naboru.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 6. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
 7. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.
 8. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Muzeum Sztuki w Łodzi

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum.

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-  Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź

-  e-mail:  iodo@msl.org.pl

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum Sztuki w Łodzi zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną zniszczone.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji

Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Artykuł był wyświetlony 1091 razy