Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych Muzeum Sztuki w Łodzi na rok 2020 - 30.01.2020.

Plan zamówień publicznych na rok 2020 Muzeum Sztuki w Łodzi
Lp. Przedmiot zamówienia Przewidywany
tryb udzielenia
zamówienia
Orientacyjna
wartość
zamówienia netto
Planowany
termin
wszczęcia
postępowania/
realizacji
zakupu w ujęciu
kwartalnym
1. Usługi transportu
specjalistycznego dzieł sztuki
dla Muzeum Sztuki
w Łodzi
(sukcesywnie)
Procedura
kulturalna art.
4d ust. 1 pkt 2
uPzp.
557.000,00 zł I-II-III-IV
2020 r.
2. Dostawa publikacji do wystaw
dla Muzeum Sztuki w Łodzi
(sukcesywnie)
Procedura
kulturalna art.
4d ust. 1 pkt 2
uPzp.
136.600,00 zł I-II-III-IV
2020 r.
3. Świadczenie usługi ochrony
osób i mienia wszystkich
obiektów
Muzeum Sztuki w Łodzi
Przetarg
nieograniczony
1.874.331,48 zł 2020 r. III-IV
4. Sprzedaż energii elektrycznej
dla Muzeum Sztuki w Łodzi
Przetarg
nieograniczony
596.300,00 zł 2020 r. III-IV

Łódź, 30 stycznia 2020 r.

Artykuł był wyświetlony 16198 razy