Regulamin organizacyjny

Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r. poz. 1505), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 352), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
3) statutu Muzeum stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sztuki w Łodzi (Dz. Urz. MKiDN poz. 43), zwanego dalej „Statutem”;
4) niniejszego Regulaminu.
 

Regulamin Organizacyjny Muzeum Sztuki w Łodzi, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną Muzeum Sztuki w Łodzi, w tym zakresy zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy, Oddziału i Filii oraz podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych.

Z całością regulaminu mogą Państwo zapoznać się w dokumencie załączonym w załączniku.

Artykuł był wyświetlony 6683 razy