Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik Działu Księgowości

Informacje ogólne
Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Księgowości
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4300-4 600 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki;
wynagrodzenie miesięczne brutto będzie ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji;
Termin składania aplikacji: niezwłocznie
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie

Wymagania obowiązkowe:

1.    Wykształcenie, co najmniej średnie;
2.    Znajomość zagadnień z zakresu polskich przepisów tj. przepisów podatkowych (CIT/VAT), ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
3.    Doświadczenie na podobnym stanowisku w polskich podmiotach gospodarczych, co najmniej 3 lata;
4.    Bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excel;
5.    Umiejętność obsługi, co najmniej w stopniu podstawowym programów księgowo-finansowych (w szczególności program Symfonia mile widziana);
6.    Obsługa komputera i urządzeń biurowych;
7.    Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
8.    Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
9.    Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
10.    Lojalność i odpowiedzialność;
11.    Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
12.    Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

Oferujemy:
1.    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
2.    Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);

Obowiązki:
1.    Wprowadzanie do modułu Symfonia FK wszystkich dokumentów zewnętrznych oraz wewnętrznych dotyczących obszaru zakupu.
2.    Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT i aktami  wykonawczymi ewidencji na potrzeby rozliczania podatku VAT.
3.    Sporządzenie wydruków z modułu Symfonia FK wszystkich rejestrów dotyczących zakupu i sprzedaży (krajowych i zagranicznych).
4.    Sporządzenie wewnętrznego dokumentu PK w zakresie rozliczenia podatku VAT za miesiąc sprawozdawczy.
5.    Terminowe sporządzenie wszystkich deklaracji podatkowych dotyczących VAT (VAT UE, VAT-7 i inne), PCC, CIT-10Z, CIT-IFTR-2 oraz CIT-IFTR 2R oraz wszystkich korekt złożonych deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem ich dokonania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów  prawnych.
6.    Dokonanie uzgodnienia kont analitycznych dotyczących obszaru zakupu (zobowiązania wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, rozliczenia zakupu,  rozrachunków  z tytułu VAT) z kontami syntetycznymi.
7.    Sporządzanie sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-Un, Rb-Uz.
8.    Współudział w sporządzaniu sprawozdań zewnętrznych, opracowywaniu planów finansowych oraz innych sprawozdań i zestawień analitycznych na potrzeby wewnętrzne Kierownictwa Muzeum Sztuki w Łodzi.
9.    Przeprowadzanie inwentaryzacji rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań oraz podatku VAT w formie potwierdzenia sald na dzień określony w Zarządzeniu  Dyrektora i zgodnie z ustawą o rachunkowości.
10.    Ewidencja księgowa oraz comiesięczne uzgadnianie sald rachunków bankowych z zapisami w księgach.
11.    Bieżące naliczanie podatku dochodowego od osób prawnych.
12.    Zastępstwo kasjera podczas jego nieobecności.              
13.    Sporządzanie załączników do bilansu rocznego – specyfikacja sald rozrachunków z dostawcami, publiczno – prawnych pozostałych rozrachunków.
14.    Udzielanie wyjaśnień działom merytorycznym w obszarze powierzonych obowiązków służbowych.
15.    Współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania rocznego.
16.    Zastępstwo pozostałych pracowników Działu Księgowości w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem.


Sposób aplikacji:
1. Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu
w języku polskim);
b)    życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu
w języku polskim);
3. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

Procedura naboru:
1.    Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
1.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
2.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie informowania o wynikach naboru.
5.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
6.    Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
7.    Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.
8.    Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Muzeum Sztuki w Łodzi

1.    Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum.


2.    Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
-  Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź
-  e-mail:  iodo@msl.org.pl


3.    Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.


4.    Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum Sztuki w Łodzi zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.


5.    Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną zniszczone.


6.    Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - usunięcia danych osobowych;
 - wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).


7.    Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


8.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji
Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Artykuł był wyświetlony 1199 razy