Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: montażysta wystaw/rzemieślnik

Informacje ogólne

Nazwa firmy/instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Termin składania aplikacji: do odwołania

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: II półrocze 2022


Wymagania obowiązkowe:

1.       Wykształcenie - co najmniej zawodowe;

2.       Odpowiedzialność i zorganizowanie;

3.       Wykształcenie - zawodowe ogólnobudowlane / techniczne ogólnobudowlane;

4.       Umiejętność wykonywania pracy remontowych, montażowych i rzemieślniczych;

5.       Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;

6.       Lojalność i odpowiedzialność.


Oferujemy:

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony.


Obowiązki:

1.           Montowanie wystaw stałych, czasowych i innych w szczególności wieszanie obrazów, grafik i rysunków, montowanie dzieł przestrzennych, ustawianie rzeźb oraz ich przenoszenie, montowanie zasłon, ekranów, parawanów, podestów i innych elementów wystroju ekspozycyjnego.

2.           Demontaż wystaw stałych i czasowych, w szczególności zdejmowanie obrazów, grafik i rysunków, demontowanie dzieł przestrzennych, zdejmowanie rzeźb, demontowanie ekranów, zasłon, parawanów, podestów i innych elementów wystroju wewnętrznego.

3.           Przenoszenie dzieł sztuki z sal wystawowych do magazynów oraz z magazynów do sal wystawowych, do pracowni i do innych pomieszczeń, w tym także dzieł sztuki przeznaczonych do fotografowania.

4.           Przenoszenie materiałów służących do montowania wystaw z magazynów do sal wystawowych i zwrot nie zużytych materiałów z sal wystawowych do magazynów.

5.           Pakowanie dzieł sztuki przeznaczonych do wysyłki poza siedzibę Muzeum.

6.           Rozpakowywanie ładunków z dziełami sztuki i innymi przedmiotami nadesłanymi do Muzeum.

7.           Załadowywanie i wyładowywanie przesyłek nadesłanych lub wysyłanych przez Muzeum.

8.           Przenoszenie ruchomości, w tym również wyposażenia pomieszczeń w obrębie obiektów muzealnych.

9.           Porządkowanie pomieszczeń muzealnych w szczególności przez usuwanie zbędnych przedmiotów, ruchomości, materiałów, bądź odpadów i złomu.

10.        Wykonywanie drobnych remontów i konserwacji.

11.        Wykonywanie prac rzemieślniczych.

12.        Przechowywanie narzędzi pracy i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie.

13.        Dbałość o należyty stan powierzonego sprzętu i narzędzi pracy i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie.

14.        Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.


Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a)       życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl


Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo  nie informowania o wynikach naboru po odwołaniu lub zakończeniu procedury naboru.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 6. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
 7. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.
 8. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Muzeum Sztuki w Łodzi

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum.

2. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-  Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź

-  e-mail:  iodo@msl.org.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum Sztuki w Łodzi zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną zniszczone.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji

Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Artykuł był wyświetlony 797 razy