Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko pracownik Działu Kadrowo-Płacowego


Nazwa firmy/instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: referent w Dziale Kadrowo-Płacowym

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi

Ostateczny termin składania aplikacji: 12.11.2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie

Forma zatrudnienia: 0,5 etatu lub 0,75 etatu, umowa o pracę na okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia.

 

Wymagania:

1.      Wykształcenie co najmniej średnie;

2.      Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;

3.      Roczne doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku lub ukończony kurs kadrowo-płacowy,

4.      Obsługa komputera (MS Office, Internet);

5.      Bardzo dobra organizacja pracy;

6.      Umiejętność pracy w zespole;

7.      Umiejętność pracy pod presją czasu;

8.      Rzetelność, sumienność, dokładność;

9.      Elastyczność w podejściu do dedykowanych zadań;

10.   Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach.

 

Oferujemy:

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury;

Ciekawe wyzwania zawodowe;

 

Główne obowiązki:

1.      prowadzenie procesów rekrutacji,

2.      rzetelne i dokładne prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów pracowników w formie papierowej i elektronicznej,

3.      zakładanie i prowadzenie akt osobowych,

4.      weryfikacja dokumentów kadrowo-płacowych sporządzonych przez innych pracowników działu,

5.      czuwanie nad terminowością badań lekarskich , szkoleń i uprawnień zawodowych pracowników;

6.      prowadzenie spraw związanych z PPK,

7.      rejestrowanie/wyrejestrowywanie pracowników i kontrahentów w Płatniku,

8.      przekazywanie dokumentów kadrowo-płacowych do zatwierdzenia,

9.      czuwanie nad prawidłowością formalną przetwarzanej dokumentacji kadrowo-płacowej np. kompletnością podpisów, pieczęci, opisów merytorycznych,

10.   przekazywanie dokumentów pracownikom,

11.   udzielanie informacji pracownikom.

12.   prowadzenie teczek dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi w instytucji przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,

 

 

Kontakt z Pracodawcą/Sposób aplikacji: Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na kadry@msl.org.pl

 

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a)                            List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b)                            Życiorys / Portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2.    Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3.    Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

 

Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl
 6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo do usunięcia danych;

d)    ograniczenia przetwarzania danych;

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)     prawo do przenoszenia danych;

g)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 597 razy
Utworzył: Magdalena Milewska
Data: 21.10.2021, 11:10
Opublikował: Magdalena Milewska
Data: 21.10.2021, 11:10