Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik merytoryczny / pracowniczka merytoryczna w Dziale Zbiorów Sztuki Nowoczesnej

Nazwa instytucji/miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Zbiorów Sztuki Nowoczesnej

Przewidywana nazwa stanowiska: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi muzealników

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: 20.07.2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: wrzesień 2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: pełen etat na czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000 - 4000 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki; wynagrodzenie miesięczne brutto może ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji; wysokość ewentualnych dodatków zależna jest od indywidualnych uprawnień kandydata/ kandydatki, np. dodatek stażowy)


Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (historia sztuki lub pokrewne humanistyczne);
 • wiedza z zakresu sztuki XX i XXI wieku;
 • swobodne posługiwanie się językiem angielskiego w mowie i piśmie, w tym znajomość słownictwa specjalistycznego (historia sztuki);
 • umiejętność sprawnego pisania i redagowania dokumentów w języku polskim i angielskim;
 • doświadczenie w pracy inwentaryzacyjno-naukowej związanej z kolekcjami dzieł sztuki lub archiwami artystycznymi;
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
 • obsługa komputera (MS Office), umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • kreatywność, samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, rzetelność i obowiązkowość;
 • lojalność i odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.


Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w muzealnictwie;
 • doświadczenie w pisaniu tekstów o sztuce oraz opisów dzieł sztuki;
 • doświadczenie w organizacji wystaw i wydarzeń;
 • znajomość innych języków obcych poza językiem angielskim;
 • znajomość obsługi muzealnych systemów bazodanowych do inwentaryzacji zbiorów.

 

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej  instytucji kultury i sztuki;
 • współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów w prestiżowej instytucji muzealniczej;
 • możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego).


Obowiązki:

 • katalogowanie i naukowe opracowywanie muzealiów w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej muzealiów i spraw działowych oraz jej prawidłowa archiwizacja w uzgodnieniu z kierownikiem Działu;
 • zbieranie i kompletowanie materiałów naukowych (dokumentacyjnych, bibliograficznych) dotyczących artystów i dzieł wchodzących w zakres zainteresowań Działu, które umożliwiałyby opracowanie i stałe uzupełnianie pełnego katalogu zbiorów, a także innych publikacji z zakresu sztuki XX i XXI wieku;
 • nadzór i koordynacja oraz konsultacja merytoryczna w realizacji kwerend w zbiorach Działu;
 • przygotowywanie ekspertyz i konsultacji dotyczących dzieł sztuki nowoczesnej zamawianych przez inne instytucje lub organizatorów w muzeum;
 • nadzór merytoryczny oraz konsultacja merytoryczna związana z wypożyczeniami muzealiów i kopii ekspozycyjnych dzieł ze zbiorów sztuki nowoczesnej;
 • praca w charakterze kuriera towarzyszącego transportowi dzieł sztuki;
 • udostępnianie zbiorów sztuki nowoczesnej dla celów naukowych, oświatowych i wydawniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • opieka merytoryczna i prowadzenie korespondencji związanej z zakupami, darami i depozytami muzealiów do zbiorów sztuki nowoczesnej;
 • pozyskiwanie informacji (monitorowanie rynku sztuki, analiza ofert) dotyczących możliwości uzupełniania zbiorów muzealnych o dzieła sztuki XX i XXI wieku;
 • inicjowanie zakupów muzealiów do zbiorów sztuki nowoczesnej;
 • nadzór merytoryczny nad działaniami mającymi na celu zabezpieczenie i konserwację muzealiów  oraz ich prawidłową ekspozycję we współpracy z Działem Konserwacji Zbiorów oraz Działem Głównego Inwentaryzatora;
 • inicjowanie i przygotowanie koncepcyjne oraz opracowanie merytoryczne badań naukowych, wystaw, publikacji i innych projektów tematycznie związanych z problematyką Działu;
 • współpraca w charakterze kuratora, asystenta kuratora lub redaktora, asystenta redaktora merytorycznego przy realizowanych wystawach, publikacjach oraz innych projektach związanych z problematyką Działu;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Działu Komunikacji, Działu Edukacji i Działu Centrum Muzeologicznego, dotyczących realizowanych wystaw, publikacji i projektów oraz innych spraw działowych. Współpraca z tymi działami w zakresie przygotowywania odczytów własnych, pokazów dzieł z kolekcji i innych działań popularyzatorskich;
 • współpraca z innymi działami w zakresie dotyczącym spraw Działu;
 • przygotowywanie planów oraz dokumentacji sprawozdawczej z realizacji planów własnych w ramach działalności Działu;
 • zastępowanie pracowników Działu w czasie ich nieobecności;
 • wykonywanie innych poleceń i zadań zleconych przez Kierownika Działu, a związanych z realizowaną działalnością Działu.

 

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) życiorys / portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim).

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl


Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 1262 razy
Utworzył: Karina Przedwolska
Data: 11.06.2021, 17:06
Opublikował: Karina Przedwolska
Data: 11.06.2021, 17:06