Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik/pracowniczka Działu Zbiorów Sztuki Nowoczesnej (1)

Dotyczy zakresu: osoba ds. digitalizacji: uzupełniająca metadane oraz pracująca przy digitalizacji i postprodukcji filmów cyfrowych z kolekcji ms

Nazwa instytucji/miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Zbiorów Sztuki Nowoczesnej
Przewidywana nazwa stanowiska: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi muzealników
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Termin składania aplikacji: 15.10.2020
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: październik 2020
Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony (24 miesiące)

 
Wymagania:
·  wykształcenie wyższe kierunkowe (realizacja obrazu filmowego, nowe media, informatyka lub ukończenie odpowiednich kursów dodatkowych);
·  obsługa komputera i urządzeń biurowych;
·  bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office;
·  znajomość i umiejętność wykonywania postprodukcji, konwertowania i opracowywania cyfrowych materiałów audiowizualnych i dzieł sztuki cyfrowych;
·  umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;
· etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
· kreatywność, samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole;
· bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, rzetelność i obowiązkowość;
· lojalność i odpowiedzialność;
· umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.
 
Dodatkowym atutem będą:

Znajomość sztuki audiowizualnej i cyfrowej XX i XXI wieku;
Doświadczenie w pracy związanej z digitalizacją materiałów audiowizualnych oraz opracowywaniem, konwertowaniem i archiwizacją plików cyfrowych materiałów audiowizualnych;
Doświadczenie w pracy z systemami multimedialnymi;
Doświadczenie w pracy z systemami do inwentaryzacji zbiorów dzieł sztuki lub/i filmowych.
 
Oferujemy:

· możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
· współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;
 
Obowiązki:

· opracowywanie, uzupełnianie, weryfikowanie, sprawdzanie, tworzenie i archiwizowanie metadanych dzieł sztuki z kolekcji;
· współpraca merytoryczna przy zakupie sprzętu potrzebnego do archiwizacji dzieł audiowizualnych;
· organizacja i opieka nad całym procesem digitalizacji zewnętrznej (zlecanie, nadzór i opieka merytoryczna nad umowami i realizacją usług zewnętrznych);
· sprawdzenie, opracowanie, opisywanie plików cyfrowych i metadanych materiałów audiowizualnych i cyfrowych;
· konwertowanie, archiwizacja i przygotowanie do publikacji w wewnętrznej sieci plików cyfrowych materiałów audiowizualnych i cyfrowych;
· praca z systemem do inwentaryzacji zbiorów;
· sprawdzanie możliwości udostępniania dzieł audiowizualnych i cyfrowych w sieci zewnętrznej i wewnętrznej pod kątem ich stanu prawno-autorskiego;
· zbieranie i kompletowanie materiałów dokumentacyjnych dotyczących dzieł, które umożliwiałyby opracowanie dzieł sztuki audiowizualnej i cyfrowej z kolekcji i ich prawidłową digitalizację;
· współpraca przy opracowywaniu ogólnego programu digitalizacji, archiwizacji i przechowywania materiałów audiowizualnych i cyfrowych w kolekcji;
· współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji sprawozdawczej;
· współpraca z innymi działami muzeum w ramach wykonywanych w zadań;
· dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi w Muzeum Sztuki;
· zastępowanie pracowników działu w czasie ich nieobecności;
· wykonywanie innych poleceń i zadań zleconych przez Kierownika Działu, a związanych z realizowaną działalnością Działu.
 
Sposób aplikacji: tylko droga elektroniczna.

Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej: kadry@msl.org.pl.
 
1. Wymagane dokumenty:

a)     List motywacyjny (kandydat/-tka jest zobowiązany/-a do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
b)     Portfolio /Życiorys (kandydat/-tka jest zobowiązany/-a do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).

3. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@msl.org.pl
 
Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:
 
I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci/kandydatki w ramach I etapu rekrutacji.
II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów/kandydatek.

Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Rekrutacja na stanowisko jest prowadzona w wyniku realizacji projektu: pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki", współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji. 

2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury. 

3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.  

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Artykuł był wyświetlony 2507 razy