Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracowniczka sprzątająca/pracownik sprzątający

Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: pracowniczka sprzątająca/pracownik sprzątający

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi/Dział Administracyjno-Gospodarczy

Termin składania aplikacji: do odwołania  (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)


Wymagania obowiązkowe:
 • etyka zawodowa;
 • obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 • lojalność i odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy własnej.


Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
 • możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);
 • wynagrodzenie minimalne.


Obowiązki:
 • utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń, terenów (zgodnie z przydziałem) oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny;
 • piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu muzealnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi;
 • troska o czystość terenu Muzeum, ogrodów, ciągów komunikacyjnych, budynku;
 • w przypadku wykonywania prac z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych stosowanie się do instrukcji ich obsługi;
 • prace porządkowe, w tym koszenie trawników;
 • zgłaszanie do kierownika działu AG zauważonych uszkodzeń sprzętu, przepalonych świetlówek, itp.;
 • zastępstwo pozostałych pracowniczek/pracowników działu w zakresie uzgodnionym z kierownikiem. 


Sposób aplikacji: 

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) życiorys/portfolio (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.    Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl


Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach: 

I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrane kandydatki/kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatek/kandydatów.

7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatek/kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatek/kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatek/kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 2757 razy