Nabór na stanowisko: pracownik sprzątający

Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi 
Przewidywana nazwa stanowiska: pracownik sprzątający
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Administracyjno-Gospodarczy
Termin składania aplikacji: do odwołania  (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania obowiązkowe:

1.    Etyka zawodowa;
2.    Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
3.    Lojalność i odpowiedzialność;
4.    Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
5.    Umiejętność samodzielnego organizowania pracy własnej.

Oferujemy:
1.    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
2.    Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);
3.    Wynagrodzenie minimalne.

Obowiązki:

1.    Utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń, terenów (zgodnie z przydziałem) oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny,
2.    Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu muzealnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi,
3.    Troska o czystość terenu muzeum, ogrodów, ciągów komunikacyjnych, budynku,
4.    W przypadku wykonywania prac z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych stosowanie się do instrukcji ich obsługi,
5.    Prace porządkowe, w tym koszenie trawników,
6.    Zgłaszanie do kierownika działu AG zauważonych uszkodzeń sprzętu, przepalonych świetlówek, itp.,
7.    Zastępstwo pozostałych pracowników działu w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem. 

Sposób aplikacji: 

1. Wymagane dokumenty:
a)    List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
b)    Życiorys / Portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
2.    Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3.    Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

Procedura naboru:

1.    Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach: 

I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 
3.    Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
5.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
6.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
7.    Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1.    Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji. 
2.    Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury. 
3.    Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.  
4.    Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5.    Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl 
6.    Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje: 
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych;
d)    ograniczenia przetwarzania danych;
e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f)    prawo do przenoszenia danych;
g)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 1404 razy