Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik Działu Kadrowo-Płacowego

Informacje ogólne

Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Kadrowo-Płacowy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wynagrodzenie miesięczne brutto: 4300 - 4600 PLN kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki;

Do kwoty wynagrodzenia zasadniczego dochodzą dodatki tj. dodatek stażowy zgodnie z wysługą lat oraz dodatki specjalne zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji.

Termin składania aplikacji: niezwłocznie

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: kwiecień 2023


Wymagania:

1.      Wykształcenie, co najmniej średnie;

2.      Minimum pół roku doświadczenia w pracy na analogicznym stanowisku;

3.      Umiejętność interpretowania i stosowania obowiązujących przepisów kadrowo-płacowych;

4.      Znajomość obsługi systemu enova 365;

5.      Obsługa komputera (MS Office, Internet);

6.      Nastawienie na pogłębianie wiedzy i rozwój zawodowy;

7.      Bardzo dobra organizacja pracy;

8.      Umiejętność pracy samodzielnej, w zespole oraz budowania dobrych relacji;

9.      Elastyczność i zdolność do szybkiej adaptacji w dynamicznym środowisku pracy;

10.  Determinacja w dążeniu do osiągania celów, ciekawość wyzwań, proaktywność w działaniu;

11.  Rzetelność, sumienność, dokładność;

12.  Umiejętności zachowania poufności powierzonych informacji;

13.  Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach.

Oferujemy:

Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia zawodowego w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;

Różnorodne wyzwania zawodowe oraz możliwość rozwoju zawodowego;

Stabilne zatrudnienie w instytucji publicznej;

Główne obowiązki:

1.      prowadzenie procesów rekrutacji,

2.      rzetelne i dokładne prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników w formie papierowej i elektronicznej,

3.      zakładanie i prowadzenie akt osobowych,

4.      weryfikacja dokumentów kadrowo-płacowych,

5.      czuwanie nad terminowością badań lekarskich, szkoleń i uprawnień zawodowych pracowników;

6.      prowadzenie spraw związanych z PPK,

7.      rejestrowanie/wyrejestrowywanie pracowników i kontrahentów w Płatniku,

8.      przekazywanie dokumentów kadrowo-płacowych do zatwierdzenia,

9.      czuwanie nad prawidłowością formalną przetwarzanej dokumentacji kadrowo-płacowej np. kompletnością podpisów, pieczęci, opisów merytorycznych,

10.  przekazywanie dokumentów pracownikom,

11.  udzielanie informacji pracownikom,

12.  prowadzenie dokumentacji ZFŚS,

13.  realizacja wypłat zleconych przez przełożonego,

14.  prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi w instytucji przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,

15.  zastępowanie innych pracowników działu w zakresie wskazanym przez przełożonego.

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a)         list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu
w języku polskim);

b)        życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu
w języku polskim);

2. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie informowania o wynikach naboru.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 6. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
 7. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.
 8. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Muzeum Sztuki w Łodzi

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum.

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-  Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź

-  e-mail:  iodo@msl.org.pl

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum Sztuki w Łodzi zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną zniszczone.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji

Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Artykuł był wyświetlony 170 razy
Utworzył: Kinga Świtoniak
Data: 06.03.2023, 14:03
Opublikował: Kinga Świtoniak
Data: 06.03.2023, 14:03