Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik Działu Księgowości


Informacje ogólne

Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Księgowości

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 200-4 000 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana; indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki;

wynagrodzenie miesięczne brutto będzie ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji;

Termin składania aplikacji: do odwołania

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: II półrocze 2022

 

Wymagania obowiązkowe:

1.     Wykształcenie, co najmniej średnie;

2.     Znajomość zagadnień z zakresu przepisów podatkowych (CIT/VAT), ustawy
o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

3.     Obsługa komputera i urządzeń biurowych;

4.     Bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office;

5.     Umiejętność obsługi, co najmniej w stopniu podstawowym programów księgowo-finansowych (w szczególności program Symfonia mile widziana);

6.     Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

7.     Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;

8.     Lojalność i odpowiedzialność;

9.     Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;

10.  Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

 

Oferujemy:

1.     Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;

2.     Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);

 

Obowiązki:

1.     Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych;

2.     Wprowadzanie dokumentów księgowych (dokumenty sprzedaży, zakupu) do systemu finansowo-księgowego oraz przygotowywanie rejestrów VAT;

3.     Przygotowywanie oraz wprowadzenie do systemu przelewów bankowych oraz prowadzenie kasy głównej;

4.     Prowadzenie ewidencji magazynowej;

5.     Rozliczanie delegacji oraz ZFŚS;

6.     Bieżący monitoring rozrachunków, uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami;

7.     Analiza kont (w zakresie powierzonych obowiązków);

8.     Uczestnictwo w procesie zamknięcia miesiąca;

9.     Udział w rozliczaniu projektów, grantów i dotacji celowych oraz w przygotowaniu koniecznej sprawozdawczości;

10.  Wsparcie przy sporządzaniu deklaracji/sprawozdań (na potrzeby US, GUS oraz innych instytucji zewnętrznych);

 1. Współudział w sporządzaniu sprawozdań zewnętrznych, opracowywaniu planów finansowych oraz innych sprawozdań i zestawień analitycznych na potrzeby wewnętrzne jednostki;

 2. Uczestnictwo w procesie zamknięcia roku (w tym sporządzanie wymaganych załączników w zakresie powierzonych obowiązków) oraz współpraca z Biegłym rewidentem przy badaniu rocznego sprawozdania finansowego;

 3. Udzielanie wyjaśnień działom merytorycznym w obszarze powierzonych obowiązków służbowych.

 4. Zastępstwo pozostałych pracowników Działu Księgowości w zakresie uzgodnionym z Głównym Księgowym.

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu
w języku polskim);

b)       życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu
w języku polskim);

3. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl


Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.

 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie informowania o wynikach naboru.

 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 6. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.

 7. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.

 8. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Muzeum Sztuki w Łodzi

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum.

2. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-  Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź

-  e-mail:  iodo@msl.org.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum Sztuki w Łodzi zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną zniszczone.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • usunięcia danych osobowych;

  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

   7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji

Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Artykuł był wyświetlony 125 razy