Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: Specjalistka - asystentka Dyrektora / Specjalista - asystent Dyrektora w dziale Kancelaria-Sekretariat


Nazwa pracodawcy: Muzeum Sztuki w Łodzi

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie po wyborze właściwego kandydata

Forma zatrudnienia: pełen etat/ umowa na okres próbny, umowa na czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony;

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 200-4 000 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana; indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki;

wynagrodzenie miesięczne brutto będzie ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji;

Charakterystyka stanowiska pracy: stanowisko charakteryzujące się wysokim poziomem samodzielności łączące zadania organizacyjne oraz merytoryczne w ramach realizacji bieżących obowiązków służbowych;

 

Wymagania obligatoryjne:

1.    wykształcenie wyższe humanistyczne;

2.    bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

3.    lekkie pióro – umiejętność tworzenia i redagowania tekstów o różnym charakterze i przeznaczeniu w języku polskim i angielskim

4.    umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących zadania wykonywane na zajmowanym stanowisku, udział w procedurach udzielania zamówień publicznych, w tym przygotowywanie właściwej dokumentacji;

5.    bardzo dobra organizacja pracy;

6.    umiejętność pracy samodzielnej, w zespole oraz budowania dobrych relacji;

7.    elastyczność i zdolność do szybkiej adaptacji w dynamicznym środowisku pracy;

8.    determinacja w dążeniu do osiągania celów, ciekawość wyzwań, proaktywność w działaniu;

9.    rzetelność, sumienność, dokładność;

10. umiejętności zachowania poufności powierzonych informacji;

 

Zakres obowiązków:

I. Realizacja zadań w zakresie obsługi asystenckiej, w tym w szczególności:

1.      Prowadzenie korespondencji ogólnej dla Dyrektora;

2.      Opracowywanie bieżących materiałów zleconych przez Dyrektora;

3.      Organizacja wyjazdów służbowych Dyrektora;

4.      Realizacja spraw związanych z Radą Muzeum;

5.      Prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora;

6.      Kierowanie ruchem interesantów przewidzianych do spotkania z Dyrektorem;

7.      Tłumaczenie dokumentów Dyrektora;

8.      Przygotowywanie pism, dokumentów oraz tekstów dla Dyrektora;

9.      Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych;

10.   Prowadzenie spraw dotyczących wystaw zleconych przez Dyrektora;

11.   Realizacja i koordynacja innych procedur związanych z organizacją wystaw zleconych przez Dyrektora;

12.   Sporządzanie wniosku o nagrodę roczną Dyrektora;

13.   Obsługa muzealnej skrzynki pocztowej oraz systemu epuap;

14.   Sporządzanie sprawozdań z działalności Muzeum dla Organizatorów;

15.   Współpracą w zakresie realizacji spraw kancelaryjnych;

16.   Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora i Zastępców.


 Oferujemy:

  • forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;

 

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a)        list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b)       życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

 

Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

2.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

5.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

6.    Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1.    Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2.    Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3.    Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4.    Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.    Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl

6.    Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)      prawo do usunięcia danych;

d)      ograniczenia przetwarzania danych;

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)       prawo do przenoszenia danych;

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 150 razy
Utworzył: Magdalena Milewska
Data: 06.05.2022, 16:05
Opublikował: Magdalena Milewska
Data: 06.05.2022, 16:28