Muzeum Sztuki ogłasza nabór na stanowisko Asystentka Dyrektora


Nazwa pracodawcy: Muzeum Sztuki w Łodzi

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: 15 grudnia 2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od stycznia 2022 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: pełen etat/ umowa na okres próbny, umowa na czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony;

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 000-4 000 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki; wynagrodzenie miesięczne brutto będzie ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji.

Charakterystyka stanowiska pracy: stanowisko charakteryzujące się wysokim poziomem samodzielności

 

Wymagania:

·          wykształcenie wyższe (studia związane z zakresem wykonywanych zadań, preferowana Historia Sztuki);

·          bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

·          lekkie pióro – umiejętność tworzenia i redagowania tekstów o różnym charakterze i przeznaczeniu

·          doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu;

·          umiejętności organizacyjne na wysokim poziomie; samodzielność i odpowiedzialność;

·          kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, elastyczność

·          umiejętność prowadzenia dokumentacji i korespondencji związanej z realizacją projektów, dbanie o ich należyty obieg;

·          umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących zadania wykonywane
          na zajmowanym stanowisku, udział w procedurach udzielania zamówień publicznych, w tym przygotowywanie właściwej dokumentacji;

·          umiejętność szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe, odporność na stres w pracy pod presją czasu.

 

Zadania:

W zakresie asystentury Dyrektora:

1.      Prowadzenie korespondencji zleconej przez Dyrektora;

2.      Opracowywanie bieżących materiałów zleconych przez Dyrektora;

3.      Organizacja wyjazdów służbowych Dyrektora;

4.      Realizacja spraw związanych z Radą Muzeum;

5.      Prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora;

6.      Kierowanie ruchem interesantów przewidzianych do spotkania z Dyrektorem;

7.      Obsługa gości Dyrektora;

8.      Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,

9.      Tłumaczenie dokumentów Dyrektora;

10.   Przygotowywanie pism, dokumentów i tekstów dla Dyrektora;

11.   Przedstawianie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej do dekretacji Dyrektora oraz rozdzielanie zadekretowanych pism na poszczególne komórki;

12.   Obsługa muzealnej skrzynki pocztowej oraz systemu epuap;

13.   Sporządzanie sprawozdań merytorycznych dla Organizatorów;

14.   Sporządzanie raportów dla Organizatorów;

15.   Sporządzanie sprawozdań z działalności Dyrektora i Muzeum;

16.   Sporządzanie planów działalności Muzeum dla Organizatorów;

17.   Sporządzanie wniosku o nagrodę roczną Dyrektora;

18.   Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

 

W zakresie prac wystawienniczych zleconych przez Dyrektora

1.    Uzgodnienie treści umowy o organizacji wystawy – w porozumieniu z Dyrektorem, kuratorem i wszelkimi osobami zaangażowanymi przy organizacji danej wystawy;

2.    Prowadzenie korespondencji dotyczącej wystawy (z wyjątkiem kwerend i protokołów wypożyczeń), w tym pozyskiwanie zgód na wypożyczenia dzieł;

3.    Koordynacja współpracy między instytucjami;

4.    Zlecanie, koordynacja i realizacja umów

5.    Realizacja i koordynacja innych procedur związanych z organizacją wystawy;

6.    Redakcja i / lub opracowywanie tekstów potrzebnych na rzecz realizowanego projektu;

7.    Opracowywanie merytorycznej dokumentacji projektu

8.    Realizacja innych czynności w zakresie wystawiennictwa zleconych przez Dyrektora.

 

 Oferujemy:

  • forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
  • możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
  • współpraca z ambitnym zespołem profesjonalistów w prestiżowej instytucji muzealnej.

 

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a)        list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b)       życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 

3. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

 

Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

 

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

 

2.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

5.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą
       powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

6.    Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1.    Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2.    Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników
       procedury.

3.    Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4.    Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren
       Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.    Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl

6.    Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej
       procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)      prawo do usunięcia danych;

d)      ograniczenia przetwarzania danych;

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)       prawo do przenoszenia danych;

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 397 razy