Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: Pracownica / Pracownik Działu Gospodarczego


Nazwa pracodawcy: Muzeum Sztuki w Łodzi
Miejsce pracy: Dział Administracyjno - Gospodarczy w Muzeum Sztuki w Łodzi
Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: do odwołania
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: II półrocze 2023
Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na zastępstwo
Adres do przesyłania aplikacji: kadry@msl.org.pl

Wymagania obowiązkowe:

1.       Wykształcenie - co najmniej zawodowe;

2.       Odpowiedzialność i zorganizowanie;

3.       Wykształcenie - zawodowe ogólnobudowlane / techniczne ogólnobudowlane;

4.       Umiejętność wykonywania pracy remontowych, montażowych i rzemieślniczych;

5.       Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;

6.       Lojalność i odpowiedzialność;

Oferujemy:

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres zastępstwa,

Obowiązki:

Wykonywanie wszelkich prac o charakterze porządkowym i gospodarczym na zewnątrz

i wewnątrz budynku, w tym prac ogrodniczych zleconych przez przełożonego, w tym m.in.:

1.     Koszenie, nawożenie i podlewanie trawników, usuwanie opadłych liści i gałęzi

2.     Sadzenie, przycinanie żywopłotów i pozostałych nasadzeń

3.     Zabezpieczanie na okres zimowy nasadzeń

4.     Sadzenie i pielęgnowanie roślin ozdobnych

5.     Utrzymywanie w odpowiednim stanie alejek ogrodu

6.     Montowanie i demontaż wystaw stałych, czasowych i innych

7.     Pakowanie/ rozpakowanie i przenoszenie muzealiów

8.     Pakowanie/Przenoszenie ruchomości, w tym również wyposażenia pomieszczeń w obrębie obiektów MS

9.     Porządkowanie pomieszczeń muzealnych w szczególności przez usuwanie zbędnych przedmiotów,

ruchomości, materiałów, bądź odpadów i złomu

10.  Wykonywanie drobnych remontów i konserwacji, prac rzemieślniczych

11.  Wykonywanie funkcji opiekunów ekspozycji muzealnej łącznie z obowiązkiem utrzymywania

porządku i czystości na salach wystawowych

12.  Dbałość o należyty stan powierzonego sprzętu i narzędzi pracy i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie.

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a)       życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

3. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

 

Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

 

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych

 na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani

kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo  nie informowania o wynikach naboru po odwołaniu lub zakończeniu procedury naboru.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 6. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
 7. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.
 8. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Muzeum Sztuki w Łodzi

 

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum.

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-  Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź

-  e-mail:  iodo@msl.org.pl

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum Sztuki w Łodzi zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną zniszczone.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji

Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

Artykuł był wyświetlony 2153 razy