Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: montażystka/montażysta wystaw - rzemieślniczka/rzemieślnik

Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: montażystka/montażysta wystaw - rzemieślniczka/rzemieślnik

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi/Dział Administracyjno-Gospodarczy

Termin składania aplikacji: do odwołania

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie, umowa o pracę sezonową – 3 miesiące

 

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie - zawodowe ogólnobudowlane/techniczne ogólnobudowlane;
 • umiejętność wykonywania pracy remontowych, montażowych i rzemieślniczych;
 • etyka zawodowa;
 • obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • lojalność i odpowiedzialność.


Oferujemy:

 • możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego).


Obowiązki:

 • montowanie wystaw stałych, czasowych i innych w szczególności wieszanie obrazów, grafik i rysunków, montowanie dzieł przestrzennych, ustawianie rzeźb oraz ich przenoszenie, montowanie zasłon, ekranów, parawanów, podestów i innych elementów wystroju ekspozycyjnego;
 • demontaż wystaw stałych i czasowych, w szczególności zdejmowanie obrazów, grafik i rysunków, demontowanie dzieł przestrzennych, zdejmowanie rzeźb, demontowanie ekranów, zasłon, parawanów, podestów i innych elementów wystroju wewnętrznego;
 • przenoszenie dzieł sztuki z sal wystawowych do magazynów oraz z magazynów do sal wystawowych, do pracowni i do innych pomieszczeń, w tym także dzieł sztuki przeznaczonych do fotografowania;
 • przenoszenie materiałów służących do montowania wystaw z magazynów do sal wystawowych i zwrot nie zużytych materiałów z sal wystawowych do magazynów;
 • pakowanie dzieł sztuki przeznaczonych do wysyłki poza siedzibę Muzeum;
 • rozpakowywanie ładunków z dziełami sztuki i innymi przedmiotami nadesłanymi do Muzeum;
 • załadowywanie i wyładowywanie przesyłek nadesłanych lub wysyłanych przez Muzeum;
 • przenoszenie ruchomości, w tym również wyposażenia pomieszczeń w obrębie obiektów muzealnych;
 • porządkowanie pomieszczeń muzealnych w szczególności przez usuwanie zbędnych przedmiotów, ruchomości, materiałów, bądź odpadów i złomu;
 • wykonywanie drobnych remontów i konserwacji;
 • wykonywanie prac rzemieślniczych;
 • przechowywanie narzędzi pracy i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie;
 • dbałość o należyty stan powierzonego sprzętu i narzędzi pracy i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie.
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.


Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) życiorys/portfolio (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3. Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl


Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrane kandydatki/kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatek/kandydatów.

7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatek/kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatek/kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Muzeum Sztuki w Łodzi wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatek/kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 530 razy