Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: kierowniczka/kierownik Działu Komunikacji

Nazwa pracodawcy: Muzeum Sztuki w Łodzi 

Miejsce pracy: Dział Komunikacji w Muzeum Sztuki w Łodzi

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: 10 września 2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od października 2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: pełen etat/umowa na okres próbny, umowa na czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony; 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4 000 - 4 500 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydatki/kandydata; wynagrodzenie miesięczne brutto będzie ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji)

Adres do przesyłania aplikacji: kadry@msl.org.pl


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (studia związane z zakresem wykonywanych zadań);
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie kierowania zespołem, umiejętności organizacyjne na wysokim poziomie: planowanie pracy zespołu i tworzenie harmonogramów, nadzór nad terminową realizacją zadań;
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, elastyczność;
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji i korespondencji związanej z realizacją projektów, dbanie o ich należyty obieg;
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących zadania wykonywane na zajmowanym stanowisku, udział w procedurach udzielania zamówień publicznych, w tym przygotowywanie właściwej dokumentacji;
 • umiejętność szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe, odporność na stres w pracy pod presją czasu.


Zadania:

a) Realizacja zadań z zakresu informowania publiczności i partnerów Muzeum o prowadzonych przez instytucję działaniach, utrzymywania relacji między Muzeum a jego odbiorczyniami/odbiorcami oraz poszerzania grona publiczności przy użyciu zróżnicowanych form przekazu medialnego, w szczególności:

 • opracowywanie i realizacja strategii komunikacyjnej i wizerunkowej Muzeum;
 • prowadzenie badań i analiz w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorczyń/odbiorców działalności Muzeum;
 • prowadzenie badań i analiz wyników w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, sposobu zwiedzania, usług towarzyszących, itp.;
 • inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami;
 • utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi Muzeum w zakresie reprezentacyjnym i wizerunkowym;
 • monitoring mediów w zakresie działalności Muzeum;
 • opracowywanie materiałów informacyjnych o Muzeum i jego działalności dla mediów i innych partnerów zewnętrznych;
 • przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów zewnętrznych;
 • administrowanie stronami internetowymi, portalami społecznościowymi oraz stroną BIP Muzeum oraz opracowywanie materiałów przeznaczonych do publikacji w ramach wymienionych mediów, w zakresie specyfiki działu;
 • nadzór nad oprawą i prowadzenie wydarzeń o charakterze wizerunkowym w zakresie wskazanym przez Dyrektora;
 • dokumentacja fotograficzna działalności wystawienniczej, edukacyjnej i upowszechniającej Muzeum, w tym wizyt gościn/gości Muzeum, itp.;
 • opracowywanie i realizacja programów lojalnościowych skierowanych do odbiorczyń/odbiorców działalności Muzeum;
 • tworzenie i aktualizacja baz adresowych partnerów Muzeum.

b) Do zadań ogólnych kierowniczki/kierownika działu będzie należeć w szczególności:

 • nadzór nad poprawnym formalnie i merytorycznie wypełnianiem obowiązków w zakresie właściwości działu;
 • udział w pracach podległego działu zgodnie z indywidualnym zakresem czynności kierowniczki/kierownika;
 • ścisła współpraca i komunikacja z innymi komórkami organizacyjnymi w celu efektywnej realizacji planów działalności Muzeum;
 • monitorowanie spraw wpływających do działu oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
 • sporządzanie planów i sprawozdań, w tym planów i sprawozdań w ramach budżetu zadaniowego w zakresie działu;
 • sporządzanie analiz i innych materiałów w zakresie właściwości działu, według doraźnych potrzeb wskazanych przez Dyrektora;
 • sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora, pism okólnych oraz innych dokumentów w zakresie należącym do właściwości działu;
 • merytoryczna weryfikacja i opis faktur, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Muzeum;
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, w tym sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy dla podległych pracowniczek/pracowników;
 • sporządzanie planu urlopów i organizowanie zastępstw zapewniających bieżące wykonywanie zadań;
 • monitorowanie potrzeb i możliwości rozwoju zawodowego własnego i podległych pracowniczek/pracowników;
 • wydawanie poleceń służbowych podległym pracowniczkom/pracownikom;
 • dokonywanie okresowych ocen podległych pracowniczkom/pracowników;


 Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
 • możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego, system czasu zadaniowego);
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • współpraca z ambitnym zespołem profesjonalistek/profesjonalistów w prestiżowej instytucji muzealnej.


Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) życiorys/portfolio (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@msl.org.pl

Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

- pierwszy etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. 

- drugi etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatkami/kandydatami. 

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrane kandydatki/kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatek/kandydatów. Kandydatki/kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatek/kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatek/kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatek/kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 1158 razy