Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracowniczka/pracownik w Dziale Realizacji Wystaw i Wydawnictw

Nazwa pracodawcy: Muzeum Sztuki w Łodzi 

Miejsce pracy: Dział Realizacji Wystaw i Wydawnictw w Muzeum Sztuki w Łodzi

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: 30.07.2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od września 2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: pełen etat/umowa na okres próbny, umowa na czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000 - 4000 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydatki/kandydata; wynagrodzenie miesięczne brutto może ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji; wysokość ewentualnych dodatków zależna jest od indywidualnych uprawnień kandydatki/kandydata, np. dodatek stażowy)

Adres do przesyłania aplikacji: kadry@msl.org.pl


Wymagania:

• wykształcenie wyższe (studia związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów);

• doświadczenie w koordynacji projektów;

• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

• umiejętności organizacyjne na wysokim poziomie: planowanie pracy zespołu i tworzenie harmonogramów, nadzór nad terminową realizacją zadań;

• prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z realizacją projektów, dbanie o ich należyty obieg;

• umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących zadania wykonywane na zajmowanym stanowisku, udział w procedurach udzielania zamówień publicznych, w tym przygotowywanie właściwej dokumentacji;

• komunikatywność, samodzielność, odporność na stres w pracy pod presją czasu.


Zadania:

• koordynacja projektów (wystawy, publikacje, wydarzenia realizowane w ramach działalności statutowej): od planowania i kosztorysowania po rozliczenie powykonawcze;

• przejęcie odpowiedzialności za komunikację w zespole pracującym nad projektem, nadzór nad terminową realizacją zadań, wykonaniem dostaw i zleceń przez wykonawców zewnętrznych;

• przygotowanie dokumentów dotyczących zamówień koniecznych do zrealizowania projektu, kontrola wydatków w ramach zatwierdzonego budżetu, w ścisłej współpracy z kuratorkami/kuratorami, Działem Komunikacji, administracją, księgowością i pozostałymi osobami współpracującymi przy tworzeniu projektu; 

• ocena ryzyka towarzyszącego realizacji projektu i opracowywanie scenariuszy na wypadek sytuacji nieprzewidzianych;

• kontrola jakości wykonania zadań projektowych;

• rozliczenie projektu we współpracy z administracją i księgowością;

• zastępstwo pozostałych pracowników działu w zakresie uzgodnionym z kierownikiem oraz Dyrekcją instytucji.


 Oferujemy:

• forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;

• możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;

• współpraca z ambitnym zespołem profesjonalistek/profesjonalistów w prestiżowej instytucji muzealnej.


Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) życiorys/portfolio (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl


Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. 

II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatkami/kandydatami. 

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrane kandydatki/kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatek/kandydatów. Kandydatki/kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatek/kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatek/kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatek/kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 2099 razy