Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pomocnik muzealny / pomocniczka muzealna // magazynier / magazynierka zbiorów

Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: pomocnik muzealny / pomocniczka muzealna / magazynier zbiorów / magazynierka zbiorów

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: 10.07.2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: II półrocze 2021

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa na okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony (na czas realizacji projektu –maksymalnie do dnia 31.07.2023 r.)

Miejsce pracy stworzone w ramach i na czas realizacji projektu pn. „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: historia, historia sztuki, muzealnictwo, wykształcenie konserwatorskie);
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury  wykonywane na zajmowanym stanowisku;
 • wiedza w zakresie przepisów i  procedur dotyczących ruchu muzealiów;
 • wiedza w zakresie technik konserwatorskich;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • dobra organizacja czasu pracy;
 • samodzielność w wykonywaniu zadań;
 • dokładność, skrupulatność, obowiązkowość;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.


Dodatkowym atutem będą:

 • mile widziana znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość sztuki XX i XXI wieku.


Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów.


Obowiązki:

 • współprzygotowanie dzieł do digitalizacji (działami sztuki, działami konserwacji zbiorów i z magazynierami poszczególnych działów sztuki oraz kierowcami w przypadku transportów z innych fili muzeum etc.);
 • pomoc w przenoszeniu dzieł z/do magazynów  i pracowni konserwatorskiej;
 • przestrzeganie zasad rozlokowywania dzieł ustalonych przez kierownika Działu;
 • przestrzeganie ustalonych przepisami Muzeum zasad przyjmowania i wydawania dzieł do magazynów;
 • zapoznawanie się i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ruchów muzealiów oraz ścisła współpraca w zakresie ruchu muzealiów z Głównym Inwentaryzatorem;
 • opieka i nadzór nad powierzonymi dziełami i współpraca w tym zakresie z Działem Konserwacji Zbiorów;
 • dbałość odpowiednie warunki przechowywania powierzonych dzieł zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • utrzymanie czystości i wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach magazynowych;
 • dbałość o zabezpieczenie i stan pomieszczeń magazynowych;
 • współuczestnictwo w oznakowaniu dzieł zgodne z obowiązującym przepisami Muzeum;
 • współprowadzenie kartoteki magazynowej oraz ewidencji ruchu muzealiów zgodne z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami Muzeum, ze szczególną uwagą na rejestrację położenia dzieła;
 • wykonywanie innych poleceń i zadań zleconych przez Kierownika Działu, a związanych z prowadzeniem magazynów.


Sposób aplikacji: tylko droga elektroniczna. Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej 

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) portfolio / życiorys (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim).

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3.    Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl


Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 131 razy
Utworzył: Karina Przedwolska
Data: 28.05.2021, 14:05
Opublikował: Karina Przedwolska
Data: 28.05.2021, 14:05