Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik / pracowniczka Działu Konserwacji Zbiorów

Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Konserwacji Zbiorów

Przewidywana nazwa stanowiska: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi muzealników

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: 10.07.2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: II półrocze 2021

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa na okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony (na czas realizacji projektu –maksymalnie do dnia 31.07.2023 r.)


Miejsce pracy stworzone w ramach i na czas realizacji projektu pn. „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: wykształcenie konserwatorskie);
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury  wykonywane na zajmowanym stanowisku;
 • wiedza w zakresie przepisów i  procedur dotyczących ruchu muzealiów;
 • wiedza w zakresie technik konserwatorskich;
 • umiejętność opisu wykonywanych prac konserwatorskich i sporządzania dokumentacji konserwatorskiej;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • dobra organizacja czasu pracy;
 • samodzielność w wykonywaniu zadań;
 • dokładność, skrupulatność, obowiązkowość;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.


Dodatkowym atutem będą:

 • mile widziana znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość sztuki XX i XXI wieku.


Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów.


Obowiązki:

 • organizacja pracy przy przygotowaniu dzieł do digitalizacji ( kontakt z działem dokumentacji zbiorów i z magazynierami poszczególnych działów sztuki oraz kierowcami w przypadku transportów z innych fili muzeum etc.);
 • pomoc w przenoszeniu dzieł z magazynów do pracowni konserwatorskiej;
 • rozprawianie dzieł ( prac malarskich na różnych podłożach, prac na papierze – fotografii, rysunków, grafik;) z należytą starannością i ostrożnością;
 • kontrolowanie stanów zachowania dzieł i ewentualne zgłaszanie potrzeb konserwacji pracownikom działu konserwacji zbiorów;
 • sprawdzanie czy dzieła są odpowiednio znakowane, jeżeli nie to wykonanie znakowania wg zasad określonych przez muzeum;
 • po powrocie dzieła z digitalizacji ponowne jego oprawienie - wykonywanie wszystkich niezbędnych do tego czynności;
 • prowadzenie rejestru prac przygotowanych do digitalizacji ( zawierającego nr inwentaryzacyjny pracy, autora, tytuł, datę wejścia i wyjścia do pracowni konserwatorskiej);
 • wykonywanie ewentualnej dokumentacji fotograficznej w przypadku zmian w oprawie.
 • pomoc w przenoszeniu prac do magazynów;
 • wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z digitalizowaniem dzieł;
 • utrzymanie porządku na swoim stanowisku pracy;
 • zastępstwo pozostałych pracowników działu w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem oraz Dyrekcją instytucji.


Sposób aplikacji: tylko droga elektroniczna. Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej 

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) portfolio / życiorys (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim).

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3.  Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl


Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 151 razy