Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracowniczka merytoryczna/pracownik merytoryczny w Dziale Sztuki Nowoczesnej

Nazwa instytucji/miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi/ Dział Sztuki Nowoczesnej

Przewidywana nazwa stanowiska: zgodnie z ustawą o muzeach zależna od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: 15.06.2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: II półrocze 2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000 - 4000 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydatki/kandydata; wynagrodzenie brutto może ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji; wysokość ewentualnych dodatków zależna jest od indywidualnych uprawnień kandydatki/kandydata, np. dodatek stażowy)

 

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: kulturoznawstwo, historia sztuki);
 • bardzo dobra znajomość języka obcego (angielski);
 • bardzo dobra znajomość polskiej i światowej sztuki współczesnej i nowoczesnej;
 • doświadczenie w organizowaniu wystaw i wydarzeń kulturalnych;
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office;
 • doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych;
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 • lojalność i odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność.

 

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
 • możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • współpraca z ambitnym zespołem profesjonalistek/profesjonalistów w prestiżowej instytucji muzealniczej.

 

Obowiązki:

 • przygotowywanie wystaw stałych i czasowych;
 • pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości uzupełniania zbiorów o nowe dzieła;
 • opracowywanie, zbieranie i kompletowanie materiałów naukowych dotyczących artystek/artystów i dzieł wchodzących w zakres zainteresowań Działu;
 • współpraca z Działem Edukacji i Działem Centrum Muzeologicznym przy planowaniu i realizacji wystaw, odczytów, warsztatów, wydawnictw i innych akcji o charakterze naukowo–oświatowym, poprzez dostarczanie niezbędnych informacji i materiałów;
 • współudział w programie naukowo-oświatowym Działu Edukacji, poprzez realizację własnych odczytów, pokazów dzieł oraz  innych akcji o charakterze naukowo-oświatowym;
 • realizowanie innych obowiązków w zakresie działalności działu;
 • zastępstwo pozostałych pracowniczek/pracowników działu w zakresie uzgodnionym z kierownikiem oraz Dyrekcją instytucji.

 

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) życiorys/portfolio (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

 

Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrane kandydatki/kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatek/kandydatów.

7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatek/kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatek/kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatek/kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 2653 razy