Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik / pracowniczka Działu Komunikacji


Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi 

Przewidywana nazwa stanowiska: pracownik/pracowniczka Działu Komunikacji (stanowisko uzależnione od posiadanych kompetencji)

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Komunikacji

Termin składania aplikacji: 30.04.2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od 1.05.2021 (termin może ulec zmianie na późniejszy, w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: etat, umowa o pracę

Wymagania:

 • umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów specjalistycznych, reklamowych, notatek prasowych; mile widziane doświadczenie w pracy redaktora;
 • wykształcenie kierunkowe (minimum licencjat), preferowane studia o profilu humanistycznym;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • mile widziana wiedza merytoryczna w zakresie historii sztuki i kultury współczesnej;
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
 • obsługa komputera (MS Office, Internet);
 • kreatywność;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • elastyczność w podejściu do dedykowanych zadań;
 • gotowość do podejmowania nowych wyzwań;
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury;
 • współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów; ciekawe wyzwania zawodowe;
 • umowę o pracę na etat;
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2800 - 3600 PLN. Kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/-tki. Wynagrodzenie brutto może ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji. Wysokość ewentualnych dodatków zależna jest od indywidualnych uprawnień kandydata/-tki, np. dodatek stażowy.

Obowiązki:

 • pisanie i redagowanie tekstów; 
 • realizacja różnego rodzaju materiałów promocyjnych muzeum;
 • współuczestniczenie w budowaniu silnego i rozpoznawalnego wizerunku instytucji;
 • przygotowywanie pism i dokumentów dotyczących pracy działu;
 • współpraca z mediami oraz tworzenie informacji prasowych;
 • praca nad rozwojem publiczności muzeum w ramach prowadzonych przez instytucję projektów;
 • współprowadzenie kanałów komunikacyjnych muzeów; 
 • aktywny udział w realizacji procedur z zakresu zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań oraz wykorzystania pozyskanych środków finansowych;

Sposób aplikacji: aplikacje prosimy przesyłać na kadry@msl.org.pl oraz a.jurek@msl.org.pl

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) życiorys/portfolio

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić adnotację:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach: 

I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci /-tki w ramach I etapu rekrutacji.

II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji. 

2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury. 

3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.  

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl 

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 896 razy