Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik / pracowniczka Działu Dokumentacji Naukowej (2)


Dotyczy: pracownik/pracowniczka ds. digitalizacji /obsługa metadanych 

Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Dokumentacji Naukowej

Przewidywana nazwa stanowiska: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi muzealników

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: 15.05.2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru) 

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: II półrocze 2021

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa na okres próbny, następnie, umowa o pracę na czas określony (na czas realizacji projektu – łącznie max 24 miesiące)


Miejsce prace stworzone w ramach i na okres realizacji projektu pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: historia sztuki, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo);
 • wiedza z zakresu wykonywania i zarządzania dokumentacją wizualną zbiorów;
 • znajomość programów do obróbki graficznej (znajomość pakietu Adobe, szczególnie program Photoshop i Adobe Lightroom);
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • mile widziana umiejętność fotografowania i obsługa skanera dziełowego;
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • dobra organizacja czasu pracy;
 • samodzielność w wykonywaniu zadań;
 • gotowość do poszerzania wiedzy w zakresie digitalizacji;
 • dokładność, skrupulatność, obowiązkowość;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będą:

 • mile widziana znajomość języka angielskiego;
 • znajomość sztuki XX i XXI wieku;
 • doświadczenie w pracy związanej z digitalizacją materiałów muzeach;
 • doświadczenie w pracy z systemami multimedialnymi;
 • doświadczenie w pracy z systemami do inwentaryzacji muzealiów i materiałów archiwalnych.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów.

Obowiązki:

 • digitalizacja, postprodukcja plików w programach graficznych;
 • postprodukcja plików cyfrowych powstałych podczas wykonywania dokumentacji wizualnej;
 • udział w przygotowaniu procesów niezbędnych do wykonania dokumentacji wizualnej/digitalizacji;
 • udział w procesie wykonania dokumentacji wizualnej/digitalizacji;
 • archiwizacja dokumentacji wizualnej zbiorów (w repozytorium cyfrowym oraz w programach do inwentaryzacji zbiorów);
 • opisywanie i archiwizacja zasobów;
 • kontrola jakości pracy związanej z wykonaniem dokumentacji wizualnej (zgodnie z procedurami określonymi w ms);
 • udział w sporządzanie planów rocznych dokumentacji wizualnej;
 • wykonywanie zleceń związanych z udostępnianiem cyfrowych odwzorowań obiektów;
 • przestrzeganie polityki udostępniania cyfrowych odwzorowań obiektów;
 • weryfikacja i uzupełnianie metadanych obiektu oraz dokumentacji wizualnej;
 • weryfikacja i uzupełnianie not o obiektach i artystach;
 • realizowanie innych obowiązków w zakresie działalności działu;
 • zastępstwo pozostałych pracowników działu w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem oraz Dyrekcją instytucji.

Sposób aplikacji: tylko droga elektroniczna. Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej  

1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
 • portfolio /życiorys (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
 • na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach: 

I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji. 

2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.  

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Artykuł był wyświetlony 484 razy