Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik Działu Komunikacji

Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi 

Przewidywana nazwa stanowiska: pracownik Działu Komunikacji (stanowisko uzależnione od posiadanych kompetencji)

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi/Dział Komunikacji

Termin składania aplikacji: 15.03.2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 kwietnia 2021 

Forma zatrudnienia: etat, umowa o pracę


Wymagania:

1. Wykształcenie kierunkowe (minimum licencjat), preferowane studia o profilu humanistycznym;

2. Umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów specjalistycznych, reklamowych, notatek prasowych 

3. Umiejętność sprawnego redagowania i korekty tekstów w języku polskim; 

4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

5. Mile widziana wiedza merytoryczna w zakresie historii sztuki i kultury współczesnej;

6. Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;

7. Obsługa komputera (MS Office, Internet);

8. Kreatywność;

9. Bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;

10. Umiejętność pracy w zespole;

11. Umiejętność pracy pod presją czasu;

12. Elastyczność w podejściu do dedykowanych zadań;

13. Gotowość do podejmowania nowych wyzwań;

14. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach.

Oferujemy:

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury;

Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów; ciekawe wyzwania zawodowe;

Obowiązki:

1. Monitorowanie i przetwarzanie danych frekwencyjnych;

2. Redagowanie tekstów;

2. Współuczestniczenie w budowaniu silnego i rozpoznawalnego wizerunku instytucji;

3. Przygotowywanie pism i dokumentów dotyczących pracy działu;

4. Współpraca z mediami oraz tworzenie informacji prasowych;

5. Praca nad rozwojem publiczności muzeum w ramach prowadzonych przez instytucję projektów;

6. Współprowadzenie kanałów komunikacyjnych muzeów, w tym strony www;

7. Aktywny udział w realizacji procedur z zakresu zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań oraz wykorzystania pozyskanych środków finansowych;


Sposób aplikacji:
aplikacje prosimy przesyłać na kadry@msl.org.pl i a.jurek@msl.org.pl

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) życiorys/portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim).

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić adnotację:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach: 

I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji. 

2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury. 

3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.  

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl 

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Artykuł był wyświetlony 303 razy