Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik ds. IT - informatyk

Nazwa instytucji/miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi muzealników

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: 31.12.2020

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: I kwartał 2021

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony (32 miesiące)

Wymagania:

• wykształcenie wyższe kierunkowe;

• ugruntowana wiedza w obszarze sieci komputerowych (LAN/WAN);

• bardzo dobra znajomość protokołów komunikacyjnych i technologii sieciowych;

• doświadczenie w konfiguracji sieci przewodowych, bezprzewodowych oraz urządzeń sieciowych w rozbudowanych środowiskach;

• znajomość narzędzi monitorujących i diagnostycznych;

• znajomość środowisk witalizacyjnych VMware, Hyper-V *Wiedzy i znajomości w zakresie:

    a) Windows Server – poziom średnio zaawansowany; 

    b) Linux – poziom średnio zaawansowany (Centos/Debian);

    c) Network – poziom średnio zaawansowany (Cisco, Mikrotik, Sonicwall);

    d) MsSQL, Firebird – poziom średnio zawansowany;

    e) Veeam Backup, Yosemite – poziom średnio zawansowany;

    f) Bash – poziom podstawowy.

Dodatkowym atutem będzie:

• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;


Oferujemy:

• Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;

• Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;


Obowiązki:

• Utrzymanie infrastruktury IT i usług w rygorze wysokiej dostępności;

• Tworzenie skryptów na potrzeby automatyzacji i optymalizacji działania systemów;

• Administracja serwerami; (Windows Server/ Linux);

• Modernizacja istniejących oraz przygotowywanie nowych rozwiązań w ramach prowadzonych projektów (nowe serwery, route, switch, wifi …);

• Wdrażanie nowych technologii i rozwiązań;

• Analiza sieci/usług oraz tworzenie planu i strategii dla usług;

• Udoskonalanie procesów w zakresie zarządzania usługami IT;

• Okresowe weryfikowanie kopii zapasowych;

• Prowadzenie dokumentacji projektowej i tworzenie procedur zgodnie z ustalonymi standardami;

• Obsługa eskalowanych zgłoszeń w ramach obszaru odpowiedzialności.

• Bieżące monitorowanie rozwoju technologii informatycznych w zakresie systemów tworzonych w ramach przyjętego Planu Informatyzacji Państwa;

• Udział we wdrażaniu projektów informatycznych;

• Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych i ścisła współpraca w tym zakresie z Inspektorem Ochrony Danych;

• Opracowywanie planów rozwoju usług informatycznych, wspierających pracę MSL;

• Zarządzanie dostępem do systemów informatycznych;

• Utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej (LAN) obejmujące okablowanie strukturalne budynków oraz urządzenia aktywne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie sieci;

• Utrzymanie i rozwój łączy transmisji danych (WAN);

• Zarządzanie dostępem do Internetu;

• Nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i użytkowaniem sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania biurowego;

• Zarządzanie konfiguracją i aktualizację oprogramowania urządzeń sieciowych;

• Monitorowanie pracy infrastruktury sieciowej;

• Dbanie o wydajność i bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej;

• Współpraca z dostawcami w celu rozwiązywania problemów;

• Zarządzanie usługami www należącymi do Muzeum Sztuki w Łodzi(hosting, domeny, bazy danych)


Sposób aplikacji: tylko droga elektroniczna. Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej.


1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) portfolio/życiorys (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@msl.org.pl


Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Projekt pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Artykuł był wyświetlony 358 razy