Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik / pracowniczka Działu Administracyjno-Gospodarczego; dotyczy: pracownik / pracowniczka ds. IT-informatyk


Nazwa firmy/ instytucji/ miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodna z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: niezwłocznie

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę na okres próbny, druga umowa o pracę na czas realizacji projektu)

Stanowisko stworzone w ramach projektu pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;

 • ugruntowana wiedza w obszarze sieci komputerowych (LAN/ WAN);

 • bardzo dobra znajomość protokołów komunikacyjnych i technologii sieciowych;

 • doświadczenie w konfiguracji sieci przewodowych, bezprzewodowych oraz urządzeń sieciowych w rozbudowanych środowiskach;

 • znajomość narzędzi monitorujących i diagnostycznych;

 • znajomość środowisk witalizacyjnych VMware , Hyper-V *Wiedzy i znajomości w zakresie:

 • Windows Server – poziom średnio zaawansowany;

 • Linux – poziom średnio zaawansowany (Centos/Debian);

 • Network – poziom średnio zaawansowany (Cisco, Mikrotik, Sonicwall);

 • MsSQL, Firebird – poziom średnio zawansowany;

 • Veeam Backup, Yosemite – poziom średnio zawansowany;

 • Bash – poziom podstawowy.

Dodatkowym atutem będą:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia szerokiego wachlarza umiejętności z zakresu IT;

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;

Obowiązki:

 • Utrzymanie infrastruktury IT i usług w rygorze wysokiej dostępności;

 • Tworzenie skryptów na potrzeby automatyzacji i optymalizacji działania systemów;

 • Administracja serwerami; (Windows Server/ Linux);

 • Modernizacja istniejących oraz przygotowywanie nowych rozwiązań w ramach prowadzonych projektów (nowe serwery, route, switch, wifi …);

 • Wdrażanie nowych technologii i rozwiązań;

 • Analiza sieci/usług oraz tworzenie planu i strategii dla usług;

 • Udoskonalanie procesów w zakresie zarządzania usługami IT;

 • Okresowe weryfikowanie kopii zapasowych;

 • Prowadzenie dokumentacji projektowej i tworzenie procedur zgodnie z ustalonymi standardami;

 • Obsługa eskalowanych zgłoszeń w ramach obszaru odpowiedzialności.

 • Bieżące monitorowanie rozwoju technologii informatycznych w zakresie systemów tworzonych w ramach przyjętego Planu Informatyzacji Państwa;

 • Udział we wdrażaniu projektów informatycznych;

 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych i ścisła współpraca w tym zakresie z Inspektorem Ochrony Danych;

 • Opracowywanie planów rozwoju usług informatycznych, wspierających pracę MSL;

 • Zarządzanie dostępem do systemów informatycznych;

 • Utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej (LAN) obejmujące okablowanie strukturalne budynków oraz urządzenia aktywne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie sieci;

 • Utrzymanie i rozwój łączy transmisji danych (WAN);

 • Zarządzanie dostępem do Internetu;

 • Nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i użytkowaniem sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania biurowego;

 • Zarządzanie konfiguracją i aktualizację oprogramowania urządzeń sieciowych;

 • Monitorowanie pracy infrastruktury sieciowej;

 • Dbanie o wydajność i bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej;

 • Współpracę z dostawcami w celu rozwiązywania problemów

 • Zarządzanie usługami www należącymi do Muzeum Sztuki w Łodzi(hosting, domeny, bazy danych)


Sposób aplikacji: tylko droga elektroniczna. Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej

1. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) Portfolio /Życiorys (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.

 4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

 6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Projekt pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Artykuł był wyświetlony 1411 razy