Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik/pracowniczka Działu Zbiorów Sztuki Nowoczesnej (2) [NABÓR ZAKOŃCZONY]

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za szerokie zainteresowanie naszą oferta pracy na poniższe stanowisko w Muzeum Sztuki w Łodzi. Z ogromną przyjemnością informujemy, iż zakończono wszystkie etapy procedury rekrutacyjnej i wybrano najlepszego kandydata.

Wytypowany kandydat nie wyraził zgody na publikacje swoich danych osobowych.


Dotyczy zakresu: osoba ds. digitalizacji, opracowująca merytorycznie zasoby, uzupełnianiająca metadane oraz noty o obiektach i artystach, archiwizująca zasoby

Nazwa instytucji/miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Zbiorów Sztuki Nowoczesnej

Przewidywana nazwa stanowiska: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi muzealników

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: 4.09.2020

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: październik 2020 

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony (34 miesiące)


Wymagania:

• wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: historia sztuki, kulturoznawstwo, sztuka);

• wiedza z zakresu sztuki XX i XXI wieku;

• swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie, w tym znajomość słownictwa specjalistycznego (historia sztuki);

• umiejętność sprawnego pisania i redagowania dokumentów w języku polskim i angielskim;

• umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;

• obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość programów z pakietu Microsoft Office;

• etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

• kreatywność, samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole;

• bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, rzetelność i obowiązkowość;

• lojalność i odpowiedzialność;

• umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

Dodatkowym atutem będą:

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

• doświadczenie w pisaniu tekstów o sztuce oraz opisów dzieł sztuki;

• doświadczenie w redakcji naukowej tekstów o sztuce oraz opisów dzieł sztuki;

• doświadczenie w pracy z systemami do inwentaryzacji zbiorów.

Oferujemy:

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;

• współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;

Obowiązki:

• opracowywanie, uzupełnianie, weryfikowanie, sprawdzanie, tworzenie i archiwizowanie metadanych dzieł sztuki z kolekcji;

• przygotowywanie opisów kuratorskich dzieł sztuki oraz biogramów artystów z kolekcji;

• zlecanie tłumaczenia i proofreadingu opisów kuratorskich dzieł sztuki oraz biogramów artystów z kolekcji i współpraca z tłumaczem;

• redakcja naukowa tłumaczenia (język angielski) opisów kuratorskich dzieł sztuki oraz biogramów artystów z kolekcji;

• katalogowanie i naukowe opracowywanie muzealiów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

• praca z systemem do inwentaryzacji zbiorów;

• współpraca przy tworzeniu, ujednolicaniu i sprawdzaniu słowników kontrolowanych opisujących dzieła sztuki w systemie do inwentaryzacji zbiorów;

• sprawdzanie możliwości udostępniania dzieł audiowizualnych i cyfrowych w sieci zewnętrznej i wewnętrznej pod kątem ich stanu prawno-autorskiego;

• zbieranie i kompletowanie materiałów dokumentacyjnych dotyczących artystów i dzieł, które umożliwiałyby opracowanie dzieł sztuki z kolekcji;

• przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Działu Komunikacji i Edukacji;

• współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji sprawozdawczej;

• współpraca z innymi działami muzeum w ramach wykonywanych w zadań;

• dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi  w Muzeum Sztuki

• zastępowanie pracowników działu w czasie ich nieobecności;

• wykonywanie innych poleceń i zadań zleconych przez Kierownika Działu, a związanych z realizowaną działalnością Działu.

Sposób aplikacji: tylko droga elektroniczna. Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej: kadry@msl.org.pl  

1. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny (kandydat/-tka jest zobowiązany/-a do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) Portfolio /Życiorys (kandydat/-tka jest zobowiązany/-a do sporządzenia dokumentu w języku polskim);


2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).

3. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@msl.org.pl

Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach: 

I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów/kandydatek.

7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

8. Rekrutacja na stanowisko jest prowadzona w wyniku realizacji projektu: pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki", współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji. 

2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury. 

3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.  

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Artykuł był wyświetlony 2140 razy