Rejestry, ewidencje i archiwa

W Muzeum Sztuki w Łodzi prowadzone są niżej wymienione archiwa, rejestry i ewidencje. Dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i innych ustaw.

- rejestr pism wychodzących

- rejestr zarządzeń

- rejestr pism okólnych

- rejestr delegacji

- bazy adresowe

- rejestr umów cywilno-prawnych

- rejestr zamówień publicznych

- rejestr wniosków zakupowych

- wykaz wolontariuszy

- wykaz praktykantów

- spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji przekazywanej z komórek organizacyjnych do Archiwum Zakładowego

- rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych przekazania dokumentacji z Archiwum Zakładowego do Archiwum Państwowego

Artykuł był wyświetlony 8059 razy