Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Działu Komunikacji – Rzecznik prasowy

Informacje ogólne
Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Komunikacji
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wynagrodzenie miesięczne brutto: 4800 - 5000 PLN kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki;
Do kwoty wynagrodzenia zasadniczego dochodzą dodatki tj. dodatek stażowy zgodnie z wysługą lat, dodatek funkcyjny oraz dodatki specjalne zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji.
Termin składania aplikacji: do odwołania
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: I kwartał 2023

Wymagania obowiązkowe:

1.      Wykształcenie wyższe;

2.      Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na zbliżonym stanowisku w instytucji publicznej;

3.     Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

4.     Wiedza i doświadczenie w współpracy z mediami;

5.     Otwartość na otoczenie, łatwość porozumiewania się z mediami w mowie i w piśmie.

6.     Wiedza i doświadczenie w koordynacji projektów oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi.

7.      Umiejętność planowania, delegowania zadań i wyznaczania priorytetów sobie oraz zespołowi;

8.     Nienaganny wygląd zewnętrzny i wysoka kultura osobista;

9.     Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

10.  Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;

11.    Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

 

Oferujemy:

1.      Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;

2.      Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);

 

Obowiązki:

 Zadania merytoryczne

 1. Opracowywanie i realizowanie strategii komunikacji organizacji;
 2. Dbałość i spójność działań PR Muzeum z komunikacją z otoczeniem;
 3. Tworzenie i realizacja harmonogramów działań PR;
 4. Przygotowanie i dystrybucja komunikatów prasowych i informacji prasowych,
 5. Bieżący monitoring mediów, w tym przeglądanie, analizowanie i archiwizowanie materiałów prasowych;
 6. Organizacja konferencji prasowych i wywiadów;
 7. Przygotowywanie projektów informacji dla mediów w ramach planowanych działań (konferencje prasowe, briefingi, kampanie informacyjne);
 8. Współpraca i budowanie relacji z dziennikarzami, w tym opieka dotycząca obecności dziennikarzy podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum;
 9. Opracowywanie i redagowanie biuletynów i newsletterów;
 10. Prowadzenie BIP, stron www i profili w mediach społecznościowych;
 11. Opracowywanie raportów i sprawozdawczości z działań PR;
 12. Współpraca z kontrahentami zewnętrznymi;
 13. Prowadzenie działalność PR w ramach realizowanych projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych np. środków UE;
 14. koordynacja działań komunikacyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej;
 15. Aktywny udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność promocyjną instytucji;
 16. Prowadzenie ewaluacji realizowanej działalności promocyjnej oraz potrzeb odbiorców;

 Zadania kierownicze

 1. Tworzenie i realizacja planów i sprawozdań budżetowych w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej;
 2.  Przygotowywanie pism, dokumentów, treści publikacji, materiałów informacyjnych, ofert związanych z działalnością działu itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi i wewnętrznymi
 3. Zbieranie i opracowywanie danych dla celów sprawozdawczych, przygotowywanie sprawozdań i raportów
 4. Zarządzanie zespołem i koordynacja pracy podległych pracowników (zespół do 10 osób)
 5. Delegowanie, ewaluacja, egzekwowanie i nadzór nad realizacją zadań działu
 6. Rozwijanie umiejętności pracowników działu;

 

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b)       życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

 

Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

 

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie informowania o wynikach naboru po odwołaniu lub zakończeniu procedury naboru.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 6. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
 7. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.
 8. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Muzeum Sztuki w Łodzi

 

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum.

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-  Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź

-  e-mail:  iodo@msl.org.pl

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum Sztuki w Łodzi zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną zniszczone.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji

Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Artykuł był wyświetlony 480 razy
Utworzył: Kacper Szalecki
Data: 20.12.2022, 16:12
Opublikował: Kacper Szalecki
Data: 20.12.2022, 16:15