Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik ds. administracyjnych i zamówień publicznych


Informacje ogólne

Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Administracyjno-Gospodarczy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 800 - 4 100 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana; indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki;

wynagrodzenie miesięczne brutto będzie ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji;

Termin składania aplikacji: do odwołania

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: II półrocze 2022

 

Wymagania obowiązkowe:

1.     Minimum dwu letnie doświadczenia zawodowe związane z samodzielnym prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

2.     Znajomość przepisów ustawy PZP i przepisów wykonawczych;

3.     Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;

4.     Doświadczenie w korzystaniu z platform typu mini Portalu UZP, platformy e-zamówienia UZP oraz platform komercyjnych;

5.     Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

6.     Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;

7.     Lojalność i odpowiedzialność;

8.     Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;

9.     Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

 

Oferujemy:

1.     Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;

2.     Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);

 

Obowiązki:

1)     prowadzenie procedur postępowań o udziale zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi;

2)     monitorowanie stanu prawnego przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych oraz wymogów wewnętrznych;

3)     współpraca przy tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych procedur Muzeum zgodnych z ustawą PZP;

4)     tworzenie i prowadzenie dokumentacji postępowań wymaganych dla danego typu, ich publikacja, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji przetargowej, prawidłowe archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

5)     obsługa i uczestnictwo w pracach komisji przetargowych;

6)     ocena merytoryczna projektów umów i aneksów w zakresie zamówień publicznych;

7)     weryfikowanie wniosków komórek organizacyjnych o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

8)     prowadzenie niezbędnych rejestrów z zakresu zamówień publicznych;

9)     przygotowywanie projektów stanowisk w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą;

10)  przygotowywanie dokumentacji oraz opracowywanie projektów wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego i audytowego z zakresu postępowań z zamówieniach publicznych;

11)  udzielanie wyjaśnień pracownikom i jednostkom wewnętrznym w zakresie stosowania przepisów ustawy PZP oraz procedur wewnętrznych prowadzenia postępowań w zakresie zamówień publicznych;

12)  sporządzanie planu zamówień publicznych na podstawie zgłoszonych potrzeb komórek organizacyjnych, stanu realizacji zawartych umów i bieżących informacji dotyczących realizacji zamówień publicznych, sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,

13)  przygotowywanie umów cywilnoprawnych dla osób fizycznych i prawnych zlecanych przez działy merytoryczne i administracyjne MS, w szczególności: sporządzanie treści umów w porozumieniu  z radcą prawnym oraz inicjatorami zawarcia danej umowy, zbieranie koniecznych podpisów na umowach, kompletowanie załączników oraz realizacja innych procedur związanych z przygotowaniem umów, monitoring umów, prowadzenie rejestru umów;

14)  sporządzanie zleconych sprawozdań;

15)  prowadzenie zgłoszeń dot. usterek, awarii i czuwanie nad ich usuwaniem;

16)  zastępowanie pracowników działu podczas ich nieobecności;

17)  przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, BHP i przepisów ppoż. oraz innych przepisów w zakresie wykonywanych zadań;

18)  wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 

Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b)       życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

3. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

 

Procedura naboru:

 1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.

 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo  nie informowania o wynikach naboru po odwołaniu lub zakończeniu procedury naboru.

 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 6. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.

 7. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.

 8. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Muzeum Sztuki w Łodzi

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum.

2. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-  Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wieckowskiego 36, 90-734 Łódź

-  e-mail:  iodo@msl.org.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum Sztuki w Łodzi zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną zniszczone.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • usunięcia danych osobowych;

  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

   7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji

Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Artykuł był wyświetlony 436 razy
Utworzył: Magdalena Milewska
Data: 03.08.2022, 09:08
Opublikował: Magdalena Milewska
Data: 03.08.2022, 09:08