Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko pracowniczka/pracownik Działu Komunikacji

Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: pracowniczka/pracownik Działu Komunikacji (stanowisko uzależnione od posiadanych kompetencji)

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi/Dział Komunikacji

Termin składania aplikacji: 10 września 2021

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: etat, umowa o pracę

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000 - 4000 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydatki/kandydata; wynagrodzenie miesięczne brutto będzie ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji; wysokość ewentualnych dodatków zależna jest od indywidualnych uprawnień kandydatki/kandydata, np. dodatek stażowy)

Adres do przesyłania aplikacji: kadry@msl.org.pl


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane studia o profilu humanistycznym;
 • umiejętność sprawnego pisania tekstów specjalistycznych, reklamowych, notatek prasowych;
 • umiejętność sprawnego redagowania i korekty tekstów w języku polskim;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • mile widziana wiedza merytoryczna w zakresie historii sztuki i kultury współczesnej;
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
 • obsługa komputera (MS Office, Internet);
 • kreatywność;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • elastyczność w podejściu do dedykowanych zadań;
 • gotowość do podejmowania nowych wyzwań;
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach.


Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w pracy redaktorki/redaktora;
 • doświadczenie w kontaktach z mediami;

 

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
 • możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • współpraca z ambitnym zespołem profesjonalistek/profesjonalistów w prestiżowej instytucji muzealnej.


Obowiązki:

 • pisanie, redagowanie tekstów na potrzeby Muzeum;
 • realizacja przyjętych planów działania Muzeum;
 • współuczestniczenie w budowaniu silnego i rozpoznawalnego wizerunku Muzeum;
 • współtworzenie i realizacja strategii komunikacji Muzeum Sztuki w Łodzi;
 • przygotowywanie pism i dokumentów dotyczących pracy działu;
 • współpraca z mediami, w tym mediami zagranicznymi oraz tworzenie informacji prasowych;
 • praca nad rozwojem publiczności muzeum w ramach prowadzonych przez instytucję projektów;
 • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego i dyrekcji w zakresie pracy działu i realizacji projektów;
 • dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi w Muzeum Sztuki;
 • aktywny udział w realizacji procedur z zakresu zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań oraz wykorzystania pozyskanych środków finansowych;
 • zastępowanie pracowniczek/pracowników działu w czasie ich nieobecności.


Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) życiorys/portfolio (kandydatka/kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim).

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl


Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrane kandydatki/kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatek/kandydatów. Kandydatki/kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatek/kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatek/kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatek/kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 616 razy
Utworzył: Karina Przedwolska
Data: 30.08.2021, 15:08
Opublikował: Karina Przedwolska
Data: 30.08.2021, 15:08