Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik/pracowniczka Działu Edukacji - edukator/edukatorka [NABÓR ZAKOŃCZONY]

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za szerokie zainteresowanie naszą oferta pracy na poniższe stanowisko w Muzeum Sztuki w Łodzi. Z ogromną przyjemnością informujemy, iż zakończono wszystkie etapy procedury rekrutacyjnej i wybrano najlepszego kandydata.

Wytypowany kandydat nie wyraził zgody na publikacje swoich danych osobowych.Nazwa instytucji/miejsce pracy: Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Edukacji

Przewidywana nazwa stanowiska: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi muzealników

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Termin składania aplikacji: 20.02.2020 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: I kwartał 2020 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: kulturoznawstwo, historia sztuki, pedagogika, neofilologie, kierunki artystyczne w obrębie sztuk wizualnych);
 • biegła znajomość języka obcego (preferowany język angielski);
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość programów z pakietu Microsoft Office;
 • doświadczenie w pracy metodą projektu (preferowane: projekty z dziedziny edukacji kulturowej);
 • doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą/dorosłymi/seniorami;
 • doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych;
 • doświadczenie w pracy manualnej (preferowane: techniki współczesnych sztuki wizualnych);
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 • lojalność i odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 • współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów.

Obowiązki:

 • opracowywanie, przygotowywanie i realizacja muzealnej działalności edukacyjnej poprzez takie formy jak m.in.: warsztaty edukacyjne, wykłady o sztuce, oprowadzania po wystawach, konkursy wiedzy o sztuce;
 • koordynacja bieżącego ruchu odbiorców muzealnej działalności edukacyjnej;
 • współpraca ze szkolnictwem instytucjonalnym na każdym poziomie kształcenia, w tym Uniwersytetami Trzeciego Wieku, kuratoriami i ośrodkami metodycznymi, instytucjami społeczno-kulturalnymi;
 • opracowywanie bieżących pomocy dydaktycznych na potrzeby różnych form działalności edukacyjnej, w szczególności: prezentacji do wykładów, kart pracy do warsztatów i konkursów; folderów edukacyjnych;
 • promowanie działalności edukacyjnej muzeum na forum muzealników polskich;
 • inne obowiązki w ramach pracy działu.

Sposób aplikacji: tylko droga elektroniczna. Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej  

1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
 • portfolio /życiorys (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
 • na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach: 

I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

8. Rekrutacja na stanowisko „Edukator” jest prowadzona w wyniku realizacji projektu: pn. „Magazyn studyjny dla Muzeum Sztuki w Łodzi – budynek J.” współfinansowanego ze środków w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIS).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1, Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji. 

2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury. 

3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.  

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.Artykuł był wyświetlony 1087 razy