Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: edukator/edukatorka w Muzeum Pałac Herbsta - sekcja edukacyjna [NABÓR ZAKOŃCZONY]

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za szerokie zainteresowanie naszą oferta pracy na poniższe stanowisko w Muzeum Sztuki w Łodzi. Z ogromną przyjemnością informujemy, iż zakończono wszystkie etapy procedury rekrutacyjnej i wybrano najlepszego kandydata.

Wytypowany kandydat nie wyraził zgody na publikacje swoich danych osobowych.


Nazwa instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi

Przewidywana nazwa stanowiska: zgodnie z ustawą o muzeach, zależna od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Pałac Herbsta, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi / Dział Sztuki Dawnej - sekcja edukacyjna

Termin składania aplikacji: 15.03.2021 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)


Wymagania obowiązkowe:

1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: historia, kulturoznawstwo, historia sztuki, pedagogika, neofilologie);

2. Dobra znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki lub angielski);

3. Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;

4. Obsługa komputera i urządzeń biurowych;

5. Bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office;

6. Doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą/dorosłymi/seniorami;

7. Doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych;

8. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

9. Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;

10. Lojalność i odpowiedzialność;

11. Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych,

12. Umiejętność pracy w zespole;

13. Kreatywność.


Oferujemy:

1. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;

2. Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);

3. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki. 


Obowiązki:

1. Opracowywanie, przygotowywanie i realizacja muzealnej działalności edukacyjnej, w oparciu o ekspozycję wnętrz i kolekcję sztuki dawnej, poprzez takie formy jak m.in.: warsztaty edukacyjne, wykłady, oprowadzania, konkursy;

2. Koordynacja bieżącego ruchu odbiorców muzealnej działalności edukacyjnej;

3. Współpraca ze szkolnictwem instytucjonalnym na każdym poziomie kształcenia, w tym Uniwersytetami Trzeciego Wieku, kuratoriami i ośrodkami metodycznymi, instytucjami społeczno-kulturalnymi;

4. Współpraca przy organizowaniu wystaw czasowych;

5. Realizowanie innych obowiązków w zakresie działalności działu;

6. Zastępstwo pozostałych pracowników działu w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem oraz Dyrekcją instytucji.


Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (kandydat/-tka jest zobowiązany/-a do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

b) życiorys/portfolio (kandydat/-tka jest zobowiązany/-a  do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).

3. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@msl.org.pl

Procedura naboru:

1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami/-tkami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).

4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

1. Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.

2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.

3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.

4. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Email kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: iodo@msl.org.pl

6. Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł był wyświetlony 1568 razy